رنگ زرد ، رنگ نشاط و انرژی و هیجان است.از نظر روانشناسان رنگ زرد آرام بخش بوده و به شخص اعتماد به نفس می دهد.همچنین باعث تحریک مغز شده و برای یادگیری فوق العاده موثر است. و اما در این مقاله می خواهیم رنگ زرد در دکوراسیون