میکروسمنت یک پوشش تزئینی، پلیمری و کامپوزیت آلی معدنی بر