پنتری روم چیست؟
پنتری روم در واقع محلی شبیه به کلوزت روم یا اتاق لباس می باشد با این تفاوت که در این اتاق مواد غذایی نگهداری می شوند.