سانسوریا یکی از بهترین گیاهان برای استفاده در دکور خانه است. البته این گیاه در خارج خانه هم می تواند به خوبی رشد کند. سانسوریا یک گیاه تصفیه کننده هواست. سانسوریا در شب هم اکسیژن تولید میکند و سموم هوا را از بین می برد. این ویژگی